MEGA Development

The Republic of Kazakhstan, Almaty, st. Rozybakiev, 247 A, below Al-Farabi str.

Astana Group

The Republic of Kazakhstan, Almaty, 050040, 247a, Rozybakiev Str

Kazakh Motor Company

The Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Al-Farabi ave., 107(crossing Zharokova str.), 2-nd floor